میخواستم این پست خاص باشه.

خاصه.

هی منو میرنجونی تو.

واستم مهم نیست.