دیشب که تا سه بیدار بودیم حرف می‌زدیم فهمیدم اعتماد من بهش، حتی اگرم بگم ۹۵، ۱۰۰عه.دیسب هی دلم واسش ضعف می‌رفت. یه جوری خدا رو شکر که به عنوان دوست دوستش دارم که خدا پنج تا دیگه از اینا بم بدع