نه شاید حتی یکمم ناراحت نشده باشم. زینب حق داره به بقیه نگه با کی رابطه داره.

تمرین دیروز خیلی عالی بود. نمی‌دونم چون صدامون پایین بود اینجوری شد یا چون خیلی خوبیم.