تصمیم گرفتم یه امروز رو مثل خودم زندگی کنم. نه کسی که تازگی بهش تبدیل شدم