از این جاده‌ی بی‌فرجامی که دارم توش راه میرم حالم بهم می‌خوره.