گفتش که خانم پیشنهاد من به تو اینه که اونی که ازش خوشت اومده رو فراموش کنی.

بعد داستان خودشو تعریف کرد که عشقش پاشده رفته خارج.

و نمیدونست که من این ور نشستم دارم خالیِ خالیِ نگاه می‌کنم