همه چی تا مرحله‌ی فروپاشی کامل پیش رفت

دیگه هیچی به ذهنم نمیاد