آخ چقد دلم می‌خواد الان اینجا بودی بغلت میکردم از دلت درمی‌اوردم