فیلم برداری واسه جشنواره تموم شد.

ولی هنوز اجرای دانشگاه مونده. 

رقص کاغذپاره‌ها هنوز ادامه داره...