من از اینجا میرم

و تو دیگه نمیتونی پیدام کنی

خدافظ