یک پست بعد از خداحافظی. صرفا جهت خاموش کردن چراغ‌ها.

قبل از خاموشی مطلق بگم چرا دارم همه چیو تموم می‌کنم. دفتر زندگی برگ خورده. مهم‌ترین چیز اینکه گفت می‌دونم کیه.

و چراغ‌ها خاموش شد.

تمام.