برق دندونام وقتی داشتم عاقلانه همه چیو تموم میکردم