هر کس یه راهی واسه مبارزه با کثافت و ناامیدی و لجن دورش داره.

***

من از غمگین بودنم لذت می‌برم.