با تقویم سه کیلویی بر فرق سر خود میکوبد و فغان سر میدهد: از ترم بعد صبا نیستم سر کلاس نرم. تف تو هر چی امتحانه شوهر کنم برم خدایا.