بچه ها رو همونجوری که هستن دوس دارم. پویا رو با تقلیداش از مهدی. مریم رو با بددهن بودنش. مهدی رو با گند زدناش به ادم. سجاد با پوکر بودنش. مینا با ارامش و خون سردیش. فاطمه رو با بعضی وقتا جدیت بیش از حدش. ماجده رو با جیغاش در واکنش به یه کار خیلی عادی من. نگار رو با سرد بودنش.