من فهمیدم که دوباره دارم دور میشم. میخوام بیخیال اتفاقی که افتاد بشم و سعی کنم دوباره خودمو برسونم. میدونم که میتونم. من به خودم این دفعه ایمان دارم