کمتر از بیست و سه و چهل و پنج دقیقه ی دیگه من ازاد میشم :)

و همینجا قول میدم تابستون پرباری داشته باشم.