هرروز میپرسم خدایا چه بلایی داره سر کشورمون میاد؟ و هرروز شگفت زده میشم که هنوزم جای داغون شدن داره.