- ببین هیچی حس نمیکنم

+ اما من دوست دارم

- من دوست ندارم.