- نمیتونی منو مثل بقیه کنترل کنی. من دیوونم، فهمیدی؟ خودمم نمیدونم فردا چیکار میکنم

+ باید بدونی دیوونه. باید بدونی فردا چیکار میکنی