- میگما این اسمانو شوهرش بدیم بره. والا. شوهره بدبخت میشه ولی ما راحت میشیم یکم ارامش پیدا میکنیم.

(خواهر و دوست اسمان درباره ی اسمان صحبت میکنند :))))