زمستون باشه. حسین باشه. پتو باشه. هات چاکلت غلظ باشه. نور اتیش باشه. سکوت باشه. صدای سوختن هیزم باشه.

و ای کاش زنان از پریود شدن در تابستان محفوظ بودند.