طعم خون. صدای ویالون. مسکن. مسکن. منگی. سرگیجه. چرخیدن و چرخیدن و چرخیدن. صدای خنده ی خودم از دور میاد. بوی خنکی قنات. رژ قرمز تیره