از حرف زدن با پ حس بدی بهم دست میده. جز در مواقع اجبار باهاش حرف نخواهم زد.

اینو بیارین بکوبین تو صورتم اگه دفعه بعد باهاش بی دلیل حرف زدم