آیا کسی که از خون خودش تغذیه میکند، خون آشام است؟

(با هر کیلو تف، سه کیلو خون قورت می‌دهد)