پیمان پیمان 

جواب دوست دارم اگه دوسش نداری قطعا مرسیه.