هجده سال و ده ماه و بیست و یک روز طول کشید تا من بفهمم هر کسی ارزش دوستی نداره.

من فک میکردم ما قبل از هر چیزی ادمیم. قبل از دختر بودن یا پسر بودن یا استاد بودن یا عمه بودن. اشتباه فکر میکردم.