این تابستون دارم یک سالی که نخوابیدم رو جبران می‌کنم :/

پنج ساعت در روز بی‌سابقه بود!