در فاصله ی کلیک کردن روی ایکن کتیا و لود شدن ان میتوان سه بار چای دم کرد و با کیک نوشید.