واقعا آدم چندش و کثیف و loudی هستی.

امیدوارم یه روز بهتر شی