اولین قدم ها رو در جهت یک زندگی شادتر برداشتم.

حموم.

لاک.

درس.

من یک صبای متمایل به کمک کردن به خودم هستم.