آیا واقعا نیازی به دیدن این خواب با تمام جزئیات بعد از دعوای دیشب بود؟ :/

نبود نبود.