- میخوام یه صحنه ی عاشقانه بذارم تو این قسمت

+ با صحنه ی قتل مخلوطش کن.

- اما...

+ جاست دو ایت

(عکس کرمیت د فراگ و خود درونش)