اگر از معاشرت با آدمی لذت نبری و جهت حفظ ظواهر روابط رو ادامه بدی، اینجا کی ریاکاره؟