_ یه استوری بده بذارم.

+ واسه چی

_ راس میگی. دیگه هدفی نداریم. نداریییییم

+ آها استوری چس ناله میخوای؟

_ نه بابا

+ پس چی

_ استوری تو مایه‌ی گور بابای همتون نداری؟