1.کتاب های تئاتر

2.درس خوندن

3.یاد گرفتن نرم افزار

سه تای اولو نگه دار بقیه رو دور بریز!

4. رانندگی

5. فیلم دیدن

6. تلگرام!