ببین کی می‌خواد شروع به خوندن everybody lies کنه.

من! اگر که مشخص نبود.