صورت چروک حسین

لپای غزل

دستای مامان بابا

لبان زیبای نگار

پیشونی بلند ماجی

گونه‌های فاطمه

چالای مهدی

چشمای مینا

کله‌ی سجاد

دماغ رقیه

صدای مه‌گل

تمامِ نیل