قسم به خداوند خالق انسان، که من دوازده و یک دقیقه نشده سرشار احساسات میشم. در حالی که یازده و پنجاه و نه دقیقه یک ملکه‌ی یخی با تکه‌ شیشه‌های آینه‌ی شکسته بودم. قبلش اسمم ارغوانه بعدش دریا. با موهای بلند آبی