_ خدایا منو با عشق این پسره امتحان کن. من قول میدم بهش بگم نه!