امروز بحث عشق به همنوع بود. زر زدم کاملا

بهشت من زامبی لنده. چرا که حتی نزدیکانم رو هم دوست ندارم. چه برسه به تخم سگی که تو پارک بم تیکه انداخت.