خب خب خب ببین کی اینجا تبدیل به یه مصرف گرای بورژوا شده. من من کله گنده.