این حس مردن از خستگی اگه شیرین‌ترین حس دنیا نیست، پس‌ چیه؟