_ ببینم بسیجی از تو خوشش میاد؟

+ نه

_ قبلا چی

+ نمی‌دونم فک کنم یه ذره‌. از کجا فهمیدی؟

_ از رفتاراش. زیاد نگات می‌کرد. وای خره بت پیشنهاد داد؟ واسه همین دعواتون شد؟

+ نههههههه.

_ وای فکرشو بکن. صبا بیا با هم باشیم.

+ (نرم می‌خندد و نمی‌گذارد کسی بفهمد همه‌ی اتفاقات بین آن دو افتاده)