برای یک تجربه‌ی نو

 به علاوه من نیم فاصله رو تو بیان کشف کردم