تجربه‌ی نوی درس دادن زبان به نیکی گذشت :)

لوکینگ فوروارد تو هو مور استودینتس.

و نیلوفر. مهربان‌ترین شاگرد دنیا. که ازش ایراد بگیری ناراحت نمیشه و همچنان دلنشین باقی میمونه