_ دبیر کانون تئاتر دانشگاه صنعتی اصفهان هستم...

در تمام مکالمات من با کسانی که ممکن است استاد کارگاه ترم بعد باشند این جمله موجود است. آیا من واقعا میتونم این مسئولیت سنگین رو به عهده بگیرم؟