حس می‌کنم روح اناشید حسینی در من حلول کرده.

(به مبانی رنگ توجه میکند)