فقط به زمین و زمان فوش می‌ده کسی که صبح ساعت شیش و نیم بلندش می‌کنن بره از کارمند خنگ مامانش کد یاد بگیره. فقط فوش.