دسته گل نرگس صمیمانه‌ترین روش برای دوستی با منه :)